Ruimte in West-Vlaanderen

Ruimte voor verbetering

 • Zorg voor voldoende ruimte om te ondernemen door een hoger rendement voor de beschikbare ruimte.
 • Zet in op snelle en eenvoudige procedures voor vergunningsaanvragen
 • Spreid nieuwe ruimte meer langs de knooppunten op economische mobiliteitsassen
 • Ruimte - geplande Voka-activiteiten

Zorg voor voldoende ruimte om te ondernemen door een hoger rendement voor de beschikbare ruimte.

 • Zet in op stadsvernieuwingsprojecten, met aandacht voor verweefbare bedrijvigheid.
 • Versoepel verouderde gemeentelijke bouwschriften zodat hoger en dichter gebouwd kan worden, in de geest van het witboek BRV. Denk in 3D (van m² naar m³).
 • We pleiten tevens voor een flexibilisering van de invulling van de bufferzone.
 • Monitor de vraag en het aanbod aan ruimte om te ondernemen goed. Houd deze monitoring actueel en gebruik ze om - indien nodig - tijdig in te grijpen met nieuwe planinitiatieven. Zorg dat deze monitoringsgegevens gemakkelijk toegankelijk zijn en ook gebruikt kunnen worden om regionale tekorten tijdig te detecteren.
 • Werk samen met naburige gemeenten en voer een beleid waarbij ruimte gereserveerd wordt voor bedrijvigheid die niet of moeilijk te verweven valt met andere functies zoals wonen. Pas op deze gereserveerde ruimte de filosofie toe van de ijzeren voorraad, wat betekent dat een dubbele buffer wordt voorzien die permanent wordt opgevolgd en aangevuld.
 • Als een reserve voor niet-verweefbare bedrijvigheid te vinden/creëren is binnen het bestaande ruimtebeslag, is dit goed. Als dat echter niet het geval is (zoals nu bijvoorbeeld o.a. in de regio Brugge) zal deze ruimte aangesneden moeten worden op een daarvoor geschikte locatie.
 • Maak het aanbod beter bekend.


 

Zet in op snelle en eenvoudige procedures voor vergunningsaanvragen

Administratie mag geen rem zetten op het ondernemerschap. Bedrijven willen op een efficiënte en snelle manier geholpen worden zonder veel rompslomp.
 

Spreid nieuwe ruimte meer langs de knooppunten op economische mobiliteitsassen

Ruimte en mobiliteit staan niet los van elkaar. Om het verkeer optimaal te laten verlopen, is een logische inplanting langs knooppunten op economische mobiliteitsassen cruciaal.
 

Ruimte - geplande Voka-activiteiten

Ruimte-event over duurzaam gebruik van bedrijventerreinen

Donderdag 31 mei - 18u00 - Voka Kortrijk