Aantrekkelijke regio in Vlaanderen

5x aantrekkelijke regio

  • Denk bovenlokaal
  • Bundel grensoverschrijdende bevoegdheden en budgetten
  • Hanteer een correcte verdeelsleutel om de inkomsten en uitgaven billijk te verdelen tussen de gemeenten
  • Steek bestaande middelen voor regionale infrastructuurprojecten in een Regiofonds
  • Betrek de expertise van ondernemingen actief in de regiowerking

Denk bovenlokaal

Een gemeente moet verder durven kijken dan zijn dorpsgrens. Samenwerking op regioschaal loont: in mobiliteit, streekbeleid, ruimtelijke ordening, maar evengoed in de afstemming over de locatie van secundaire scholen, ziekenhuizen en instellingen voor mensen met een handicap.

De laatste decennia won de regioschaal aan belang. Denk aan zorgregio’s, vervoersregio’s, wijkwerking en initiatieven rond streekbeleid. De regionale gebiedsafbakeningen van vervoersregio’s, streekregio’s en zorgregio’s verschillen slechts in beperkte mate. Het zijn er tussen de 13 en 15 in Vlaanderen. Ze vertonen grote gelijkenis met de dagelijkse leefwereld van de inwoners zoals die blijkt uit recente studies over het pendel- of telefoongedrag.

“Samenwerking op regioschaal loont: in mobiliteit, streekbeleid en ruimtelijke ordening”


 

Bundel grensoverschrijdende bevoegdheden en budgetten

Lokale besturen nemen soms autonoom initiatieven die de bereikbaarheid bemoeilijken. Denk aan de invoering van een vrachtverbod, tonnagebeperkingen of een autoluwe zone. Die hebben een rechtstreekse impact op de buurgemeenten. Het zijn dan ook beslissingen die idealiter bovenlokaal worden afgestemd en passen in een totaalvisie. Idem dito met de aanleg of uitbreiding van een bedrijventerrein.


Omgekeerd is het beleid van verschillende departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid, zoals AWV en VDAB, soms te weinig afgestemd op de lokale noden. De regionale schaal is het best geschikt om zulke ‘verdelingsvraagstukken’ op te lossen. Op regioschaal zou men dus de gemeentelijke bevoegdheden met een grensoverschrijdende impact en de gewestelijke bevoegdheden en budgetten met regionale impact moeten bundelen. Deze verschuiving van bevoegdheden en middelen heeft niet tot doel een bijkomend beleidsniveau te creëren. Integendeel, we herbevestigen net onze vraag om per beleidsmaterie maximaal twee beleidsniveaus bevoegd te laten. We willen de regionale werking dus ontvoogden.

“Bundel de gemeentelijke bevoegdheden met een grensoverschrijdende impact en de gewestelijke bevoegdheden en budgetten met regionale impact”

Vandaag bestaan er al tal van ad hoc initiatieven waarbij gemeenten via vrijwillig overleg tot een gezamenlijke oplossing trachten te komen. Die komen echter niet gemakkelijk tot stand omdat de financiële incentives ertoe ontbreken, of omdat bestaande regionale verbanden te gefragmenteerd zijn.
 

Hanteer een correcte verdeelsleutel om de inkomsten en uitgaven billijk te verdelen tussen de gemeenten

Effectieve gebiedsgerichte samenwerking lukt enkel met bestuurskrachtige gemeenten. Een grotere schaal vermindert ook de nood aan kleinschalige samenwerkingsverbanden én het aantal actoren in een regionaal samenwerkingsverband.

Samenhangende gebiedsprogramma’s komen ook gemakkelijker tot stand indien ze financiële voordelen opleveren. Daarbij moet men een correcte verdeelsleutel uitgewerkt worden om de financiële inkomsten en uitgaven bij een ruimtelijk ontwikkelingsproject billijk te verdelen tussen de gemeenten.
 

Steek bestaande middelen voor regionale infrastructuurprojecten in een Regiofonds

We vragen de pooling van bestaande middelen voor regionale infrastructuurprojecten in een Regiofonds. Indien een regio erin slaagt een consensus te bereiken rond een samenhangend gebiedsprogramma, dan zou die regio ook de daartoe voorziene middelen uit dit Regiofonds moeten kunnen aanwenden om dit gebiedsprogramma uit te voeren.

De regionale afbakening is een politieke beslissing. We vragen de individuele gemeenten bij die afbakening ervan proactief te betrekken. We vragen de huidige samenwerkingsvormen op regioschaal zo veel als mogelijk te harmoniseren en te laten aansluiten op de socio-economische realiteit. De governance van de regiowerking is essentieel. Er moet daarbij voldoende politieke verantwoording ingebouwd worden en de ambtelijke onderbouw moet beperkt blijven.


 

Betrek de expertise van ondernemingen actief in de regiowerking

Betrek de expertise van ondernemingen ook actief in de regiowerking om zo het draagvlak te verhogen.

“Betrek de expertise van ondernemingen ook actief in de regiowerking om zo het draagvlak te verhogen”