Ruimte in Vilvoorde-Luchthaven

  • In de Brusselse Noordrand is nog zeer veel mogelijk. De regio kampt vandaag met veel leegstand en verloedering. Het bestuur moet inzetten op herontwikkeling van bestaande industrieterreinen bedrijfsruimtes, en niet per se nieuwe ruimtes ontwikkelen.
  • De verschillende gemeentes in de regio moeten een gemeenschappelijke visie omtrent ruimtelijke ordening ontwikkelen. Er moet op regioschaal gekeken worden welke activiteiten interessant zijn op lange termijn. Politici moeten in het algemeen belang handelen, niet in het belang van de gemeente.
  • De gemeente moet verzekeren dat de schaarse bedrijventerreinen niet aangewend worden voor andere bestemmingen:
    • Bepaalde gebieden  moeten exclusief gereserveerd worden voor bedrijvigheid die moeilijk of niet te verweven valt met andere functies zoals wonen.
    • Er moeten voldoende stimulansen zijn om gesaneerde gronden aan te wenden als industrieterreinen, en niet om te vormen tot woonzones.
  • Na vele jaren van vergunningsmolens en procedureslagen moet er eindelijk rechtszekerheid komen over de bestemming van het gebied waar Uplace zou komen. De jarenlange vergunningstrajecten en procedureslagen zetten niet alleen Uplace op de helling, maar heel de geplande ontwikkeling van de zone, waaronder een nieuw ziekenhuis, broodnodige bedrijvenzones en de opwaardering van de verlaten zone Buda.
  • Zet in op efficiënte en snelle procedures voor vergunningsaanvragen. Ondernemers willen met zekerheid kunnen ondernemen en moeten vooruit kunnen. In een klimaat van stilstand ondernemen is onmogelijk.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum