Ruimte in Oost-Vlaanderen

3x ruimte voor verbetering

  • Zorg voor voldoende ruimte om te ondernemen door oa. een hoger rendement voor de beschikbare ruimte.
  • Zet in op snelle en eenvoudige procedures voor vergunningsaanvragen
  • Voorzie bijkomende ruimte bij voorkeur langs  economische mobiliteitsassen en in de buurt van knooppunten

Zorg voor voldoende ruimte om te ondernemen door oa. een hoger rendement voor de beschikbare ruimte.

Zet in op stadsvernieuwingsprojecten, met aandacht voor verweefbare bedrijvigheid. Stippel een bedrijfshuisvestingsbeleid uit dat inzet op woon-werkzones en zoekt naar de win-win van verweving.

Denk in 3D (van m² naar m³). Versoepel verouderde gemeentelijke bouwschriften zodat hoger en dichter gebouwd kan worden, in de geest van het witboek BRV.

Zorg in het kader van duurzaam ruimtegebruik voor een flexibele invulling van bufferzones, zodat deze nuttig kunnen gebruikt worden.

Monitor de vraag en het aanbod aan ruimte om te ondernemen . Houd deze monitoring actueel en gebruik ze om - indien nodig - tijdig in te grijpen met nieuwe planinitiatieven. Zorg dat deze monitoring-gegevens gemakkelijk toegankelijk zijn en ook gebruikt worden om regionale tekorten tijdig te detecteren.

Voer (in samenwerking met naburige gemeenten) een beleid waarbij ruimte gereserveerd wordt voor bedrijvigheid die niet of moeilijk te verweven valt met andere functies zoals wonen. Pas op deze gereserveerde ruimte de filosofie toe van de ijzeren voorraad, wat betekent dat een dubbele buffer wordt voorzien die permanent wordt opgevolgd en aangevuld.

Maak het aanbod aan bedrijfsruimte beter bekend.

Intercommunale DDS participeert in het online webplatform Bizlocator, dat aanbiedersvan bedrijfsvastgoed en ondernemers die op zoek zijn naar een bedrijfslocatie met elkaar in contact brengt.  Bedrijven kunnen via deze tool  een  geschikte bedrijfslocaties in de regio Dendermonde-Wetteren vinden.
 

Zet in op snelle en eenvoudige procedures voor vergunningsaanvragen

Administratie mag geen rem op het ondernemerschap zetten. Bedrijven willen op een efficiënte en snelle manier geholpen worden zonder veel rompslomp.

 In Gent werd een speciale taskforce opgericht, G7 genaamd, om bedrijven met investeringsplannen bij te staan. In die G7 zitten 4 bevoegde schepenen en 3 directeurs van de administratie. Bedoeling is om vragen en problemen meteen op het hoogste niveau te behandelen door de juiste betrokkenen om misverstanden en achterstand te voorkomen. Hoewel een mooi initiatief zou deze manier van werken ingebed moeten worden in de cultuur van de lokale administraties die ondernemingen als ‘accountmanagers’ zouden moeten benaderen.
 

Voorzie bijkomende ruimte bij voorkeur langs  economische mobiliteitsassen en in de buurt van knooppunten

Ruimte en mobiliteit staan niet los van elkaar. Om het verkeer optimaal te laten verlopen, is een logische inplanting langs knooppunten op economische mobiliteitsassen cruciaal.