Duurzame innovatie in Oost-Vlaanderen

4x duurzame innovatie

  • Verhoog efficiëntie door digitalisering en technologie
  • Wees voortrekker op vlak van duurzaam ondernemen (circulaire economie,…)
  • Faciliteer en stimuleer creatieve samenwerkingen
  • Werk samen met ondernemingen en durf uitbesteden

Verhoog efficiëntie door digitalisering en technologie

Steden en gemeenten hebben de komende jaren een grote opportuniteit om hun dienstverlening te verbeteren en efficiënter te organiseren. Ze kunnen daartoe inzetten op methodieken als de Lean-methode en benchmarking. Deze methodieken hebben hun meerwaarde in heel wat bedrijfscontexten al bewezen, zowel in de private als in de publieke sector.

Lokale besturen kunnen op dit vlak veel van elkaar leren.

Om die voordelen te rapen is een beleid gestoeld op harde data onontbeerlijk. De Vlaamse overheid moet hierin een trekkersrol blijven vervullen. Naast gemeentelijke benchmarks die de context- en inputfactoren vergelijken, is er ook dringend nood aan vergelijkende outputmetingen over de kwaliteit van de lokale overheidsprestaties.

Lokale besturen kunnen ook van elkaars digitale ervaringen leren. Steden/gemeenten vormen het ideale living lab om te experimenteren met smart-city toepassingen. Ze kunnen ook op dit vlak van elkaars ervaringen leren. De blockchaintechnologie is beloftevol vanuit verschillende optieken. Ze kan leiden tot een daadwerkelijke eenvoudige overheid door de automatisering van administratieve procedures en de veiligheid van ‘internet of things’-toepassingen verhogen.

Aalter optimaliseerde zijn interne processen om de dienstverlening naar burgers en bedrijven te verbeteren en gebruikt een CRM-pakket om alle contacten met burgers en bedrijven te registreren en op te volgen.
 

Wees voortrekker op vlak van duurzaam ondernemen (circulaire economie,…)

In het kader van de Burgemeesterconvenanten en de gemeentelijke klimaatactieplannen kunnen gemeenten klimaatacties door bedrijven faciliteren.

Steden/gemeenten kunnen een voorbeeldrol opnemen en duurzaamheid integreren in hun eigen werking. Belangrijk aandachtspunt daarbij is het aankoopbeleid van de stad/gemeente
  

Faciliteer en stimuleer creatieve samenwerkingen

Een lokale overheid of organisatie heeft meestal niet alle kennis en competenties in huis om een bepaald doel te bereiken. Samenwerking met relevante stakeholders (co-creatie) kan een oplossing bieden bij product- en/of dienstontwikkeling waarbij zowel een economische als maatschappelijke meerwaarde nagestreefd wordt. Duurzame innovatie komt niet op een eiland tot stand. Door samen te werken met stakeholders uit alle hoeken van de samenleving kan een creatieve kruisbestuiving ontstaan. Een geheel dat groter is dan de individuele delen.
 

Werk samen met ondernemingen en durf uitbesteden

Steden/gemeenten nemen een regisseursrol op en onderzoeken of ze bepaalde taken door ondernemingen kunnen laten uitvoeren of samen met ondernemingen kunnen opnemen.